Harmonogram spotkań z rodzicami   na rok szkolny 2015/16                    

l.p. Cel i zakres spotkania Termin Odpowiedzialni  
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 1.09.2015 Dyrekcja szkoły, wychowawcy, samorząd szkolny  
2.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3:

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1

Temat: Zapoznanie z wychowawcami klas 1.

Przedstawienie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego przedmiotowych kryteriów nauczania i regulaminów szkoły. Informacje o podstawowych dokumentach

       ( statut szkoły, regulaminy)

Spotkania organizacyjno – informacyjne z wychowawcami w poszczególnych klasach:

 1. Omówienie zasad funkcjonowania szkoły

i współpracy wychowawcy z rodzicami.

 1. Zebranie oczekiwań związanych z klasowym planem wychowawczym, propozycje wycieczek i wyjazdów z uczniami na bieżący rok szkolny.
 2. Wybory Oddziałowych Rad Rodziców
 3. Omówienie spraw związanych z pasowaniem klas 1
 4. Omówienie spraw porządkowych.
 5. Weryfikacja danych osobowych uczniów.
 6. Planowanie pracy wychowawczej: harmonogram imprez klasowych
 7. Zasady udziału rodziców w życiu szkoły.
 8. Sprawy różne wynikające z potrzeb danej klasy.
 9. Poinformowanie rodziców o zajęciach dodatkowych dla uczniów.
 10. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

10.09.2015

17.00 – 17.30

17.00 -18.00

Dyrekcja szkoły

Renata Pawlecka

Wychowawcy

 

2

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze.

 1. Sprawozdanie z działalności rady rodziców za rok szkolny 2014/15
 2. Sprawozdanie dyrektora z realizacji funduszu pomocy szkoły
 3. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 4. Przedstawienie priorytetów i założeń do pracy szkoły na rok szkolny 2015/16
 5. Zatwierdzenie Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktycznego
 6. Wyłonienie z Rad Oddziałowych Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum.

Spotkanie powołanej Rady Rodziców Gimnazjum

Spotkania nauczycieli uczących z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zatwierdzenie IPET - ów

 

17.09.2015

godzina 17.00 – 18.00

17.09.2015

Według oddzielnego planu

Dyrektorzy szkoły

Rada Rodziców

Nauczyciele uczący w klasach: 1d,2c i 3d

 
3.

Uroczyste pasowanie na ucznia gimnazjum.

Wspólne zaangażowanie rodziców, uczniów i wychowawców klas 1 w przygotowaniu uroczystości pasowania ( scenariusz uroczystości, poczęstunek, dekoracje )

25.09.2015

Samorząd Szkolny

Wychowawcy klas 1

 
4.

Wywiadówka śródsemestralna.

 1. Kontrola wyników nauczania, zachowania oraz frekwencji uczniów.
 2. Sprawy indywidualne
 1. Prelekcja prowadzona dla rodziców klas 3. Temat „ Dostosowanie egzaminu gimnazjalnego”

Spotkania indywidualne dla rodziców uczniów klas 1.

Dyżur dla nauczycieli: 17.00 – 19.00

29.10. 2015

godz.17.00 – 18.00

godz. 17.00 – 17.45

harmonogram ustalony przez wychowawców

Wychowawcy , dyrekcja, wszyscy nauczyciele

Dyrektor – Krzysztof Sasko

 
5.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3.

 1. 1.Spotkania informacyjno – organizacyjne z wychowawcami.
 2. 2.Spotkanie z wychowawcami ( przekazanie bieżących informacji o zachowaniu frekwencji   na zajęciach i wynikach w nauce uczniów, sprawy różne)
 3. 3.Informacje o proponowanych ocenach niedostatecznych na I półrocze z poszczególnych przedmiotów i naganną z zachowania.
 4. 4.Konsultacje indywidualne z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 

Dyżur dla nauczycieli: 17.00 – 19.00

17.12.2015

godz. 17.00

   

6

Podsumowanie pracy w I semestrze - wywiadówki

Klas 1- 3

               Pedagogizacja rodziców uczniów klas 1-3

             Temat: „ Uzgodniony w porozumieniu z

                             rodzicami

                            

                       

 1. Informacja o uzyskanych przez uczniów
 • cenach semestralnych z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania.
 1. Analiza frekwencji uczniów na zajęciach.
 2. Indywidualne rozmowy z rodzicami.
 3. 4.Sprawy różne.

 

21.01.2016

17.00 – 17.30

Godz.17.30 – 18.30

Wychowawcy klas

 

7.

Dni Otwarte Gimnazjum nr 3 „ Z uśmiechem do gimnazjum”

Według programu specjalnie przygotowanego na ten dzień.

9 .02.2016

Cały dzień

Wyznaczony zespół

 

8.

Spotkanie rodziców i uczniów klas szóstych Szkół Podstawowych, którzy zamierzają wybrać Gimnazjum nr 3 w Sanoku.

1         Przedstawienie oferty edukacyjnej i pozalekcyjnej szkoły ( prezentacja multimedialna)

2         Przekazanie informacji na temat rekrutacji do klas 1.

11.02.2016

Godz.17.00

Dyrektorzy szkoły

 

9.

Wywiadówka śródsemestralna.

 

 1. Spotkanie uczniów klas 3 dotyczące przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Prelekcja na temat:

„ Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego” oraz wybrany temat związany z wyborem zawodu

 1. Klasy 1- 3. Spotkania w klasach – poinformowanie rodziców o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu uczniów.

Obowiązkowe dyżury nauczycieli: 17.00 – 19.00

17.03.2016

Godz.17.00 - 17.30

Godz.17.00 – 18.00

Jolanta Mitrzyk

Magdalena Jasińska

wychowawcy

 

10.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1-3.

 1. Informacja o proponowanych ocenach końcowo rocznych z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz zachowania.

-   informacja o postępach uczniów

- analiza frekwencji uczniów na  

    poszczególnych przedmiotach

- przekazanie informacji o zagrożeniach

 •    ocenami niedostatecznymi

- konsultacje z pedagogiem szkolnym

        2.   Dodatkowo dla klas 3.

               - przekazanie informacji dotyczących

                 zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

               - przedstawienie oferty szkół średnich

               - omówienie zasad naboru elektronicznego

               - omówienie uroczystego zakończenia

                   nauki przez uczniów klas 3.

               - omówienie organizacji zakończenia roku

                 szkolnego

 

Obowiązkowe dyżury nauczycieli: 17.00 – 19.00

19.05.2016

 

godz.17.00 – 18.00

wychowawcy

pedagog

dyrekcja

 

11.

Uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum

Przygotowanie uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości

21.06 2016

15.00

Wychowawcy klas 3  
Kategoria: