Konkurs wiedzy o Sanoku

XIV EDYCJA KONKURSU HISTORYCZNEGO WIEDZY   O SANOKU

Patronat:

Burmistrz Miasta Sanoka

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 3 w Sanoku

Uczestnicy:

Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie klas pierwszych sanockich gimnazjów.

CELE I REGULAMIN KONKURSU

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowań historią regionu.

2. Popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym dziedzictwem kulturowym.

3. Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej wśród młodzieży, a szczególnie zagadnień dotyczących tradycji Sanoka i ziemi sanockiej.

4. Kształtowanie umiejętności zbierania informacji z różnych źródeł w tym Internetu.

5. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

6. Pobudzanie twórczego myślenia i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

7. Wykształcenie potrzeby dostrzegania i umacniania postaw patriotycznych.

8. Uświadamianie, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat.

9. Wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.

KONKURS PRZEBIEGAĆ BĘDZIE W TRZECH ETAPACH:

 

ETAP I SZKOLNY - eliminacje szkolne do 1 maja 2016 r.

Dyrektorzy szkół ustalą zasady organizacji I etapu konkursu w poszczególnych gimnazjach oraz wyznaczą opiekunów konkursu. Komisje konkursowe I etapu prześlą zgłoszenia po 8. najlepszych uczniów do Organizatorów II etapu.

 

ETAP II – MIĘDZYGIMNAZJALNY – przeprowadzony będzie w formie testu pisemnego w Gimnazjum nr 3 w Sanoku w terminie do 15 maja 2016 r.

 

ETAP III FINAŁOWY – odbędzie się w Gimnazjum nr 3 w Sanoku do 25 maja 2016 r.,           w czasie którego finaliści odpowiadać będą na wylosowane przez siebie pytania oraz zaprezentują pracę plastyczną na zaproponowany przez Organizatorów temat.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w Sali Herbowej Królewskiego Miasta Sanoka z udziałem Burmistrza i pracowników Wydziału Oświaty.

 

Zalecane lektury:

- Monografia Sanoka pod red. Prof. Feliksa Kiryka,

- Roczniki Sanockie,

- artykuły prasowe i opracowania dotyczące Sanoka i ziemi sanockiej opublikowane              w Internecie.

Kategoria: