STATUT

GIMNAZJUM

NR 3

 

w SANOKU

 

Ul. Lipińskiego 63

 

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 5/08/07

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

aktualizacja VI 2009 i IX 2009 , 22 wrzesień 2011, 3 września 2012 r., 15 września 2013r., wrzesień 2014 r., wrzesień 2015 r.

 

Misja szkoły:

 

Szkoła zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój oraz

przygotowanie do samodzielnego życia i dalszej nauki.

 

 

Wizja szkoły:

 

I.Edukacja w Gimnazjum:

 

-rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów,

-wprowadza ucznia w świat nauki poprzez metody właściwe dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

-wyrównuje szanse edukacyjne zapewniając kontakt z ambitną, dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną oraz dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych,

-kształtuje postawę moralną, wskazując na uniwersalne wartości pożądane w relacjach interpersonalnych,

-wdraża do samodzielności i przygotowuje do aktywności w życiu społecznym.

 

II.Absolwent szkoły:

 

-jest dobrze przygotowany do dalszej edukacji,

-odznacza się uczciwością, tolerancją, otwartością na wiedzę,

-jest aktywny; posiada umiejętności interpersonalne takie jak: komunikatywność, otwartość na potrzeby innych, życzliwość, umiejętność współpracy,

-przestrzega norm i zasad społecznych,

-dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów.


Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne….str. 6

Rozdział 2. Cele i zadania gimnazjum…..str. 6

2.1 Założenia ogólne.

Rozdział 3. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów…..str. 7

3.1. Ogólna koncepcja, cel i zakres WSO.

3.2. Przyjęta skala ocen szkolnych.

3.3. Zasady oceniania uczniów.

3.4. Zasady ustalania oceny z zachowania.

3.5. Sprawdzanie i monitorowanie postępów uczniów.

3.6. Informowanie rodziców o efektach pracy ich dzieci.

3.7. Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

3.8. Tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego i klasyfikacyjnego

3.9. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

3.10. Tryb przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

3.11. Projekt edukacyjny.

3.12. Promowanie.

Rozdział 4. Organy gimnazjum ……..str. 34

4.1. Dyrektor gimnazjum.

4.2. Rada pedagogiczna.

4.3. Rada gimnazjum.

4.4. Rada rodziców

4.5. Samorząd uczniowski.

4.6. Zespół kierowniczy gimnazjum.

4.7. Zasady współdziałania organów gimnazjum.

Rozdział 5. Organizacja gimnazjum……str. 41

5.1. Organizacja nauczania i wychowania. .    

5.2. Organizacja opieki na terenie szkoły oraz na wycieczkach.

5.3. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i współdziałania

       z poradniami specjalistycznymi.

5.4. Organizacja doradztwa związanego z wyborem dalszego kształcenia.

5.5. Organizacja współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

5.6 Organizacja praktyk pedagogicznych.

5.7. Podstawowa jednostka organizacyjna.

5.8. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.

5.9.Zasady organizowania oddziałów przysposabiających do pracy.

5.10. Pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem.

5.11.Biblioteka szkolna.

Rozdział 6. Pracownicy gimnazjum….str. 56

6.1. Nauczyciel.

6.2. Wychowawca klasy.

6.3. Pedagog, psycholog szkolny i logopeda.

6.4. Bibliotekarz szkoły.

6.5 Zespoły nauczycielskie.

6.6 Pracownicy administracji i obsługi.

 

Rozdział 7. Uczniowie gimnazjum….str. 62

7.1 Obowiązek nauki i obowiązek szkolny.

7.2 Zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum.

7.3. Prawa ucznia.

7.4. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

7.5. Obowiązki ucznia.

7.6. Nagrody dla uczniów.

7.7 Kary stosowane wobec uczniów.

7.8. Tryb odwołania się ucznia od kary.

Rozdział 8. Zasady prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej…..str. 73

Rozdział 9. Postanowienia końcowe….str. 75

 

Pobierz


Nie możesz odczytać pliku - pobierz program Adobe Acrobat Reader

Kategoria: